Những mô hình nông nghiệp an toàn và bền vững của tương lai.

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, dân số thế giới sẽ đạt 9 tỉ người vào năm 2050.